вторник, 8 юни 2010 г.

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ - промени в подаването!

Съгласно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

Се правят следните съществени промени:

§ 1. В чл. 4, ал. 4 след думата „законен“ се добавя „или упълномощен“.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Т.е. от днес вече не е необходимо всеки собственик да има електронен подпис.

Декларацията може да се подава и от нас като служба по трудова медицина, с нашия електронен подпис!

Дочакахме!

Няма коментари:

Публикуване на коментар