четвъртък, 29 декември 2011 г.

Честита Коледа и Щастлива Нова Година!

Пожелаваме на всички свой приятели и клиенти много щастие, здраве и късмет през новата 2012-та година!

четвъртък, 17 ноември 2011 г.

Не на омразата! UnHate

Новата ракламна кампания на Б3н3т0н отново разбуни духовете!

Не на омразата или UnHate - целувка за сдобряване!
Католици и Мюсюлмани

Китай САЩ
Северна и Южна КореяИзраел и Палестина

САЩ и Венецуела
Германия и Франция


понеделник, 24 октомври 2011 г.

Национална конференция „Здравословни работни места. Поддържай безопасно работно място”

Националната конференция в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа - „Здравословни работни места. Поддържай безопасно работно място” започна с леко разместване на официалните приветствия поради отсъствието на министър Тотю Младенов.

От приветствията на официалните гости особено впечатление направи това на г-н Димитър Манолов вицепрезидент на КТ "Подкрепа.


Думите му бяха конкретни и насочени към съществени проблеми, без да изпада е многословие и слова заради самите слова.
Ще продължим с новините след втория модул на конференцията.


                                                                                *****
Почти седмица след конференцията продължаваме със нашия /вече задочен/ репортаж.

Първи във втория модул бе ръководителя на отдел БЗР в една известна компания за преработка на мед, чието име, като и името на компанията няма да спомената тук.

Причината е, че съответния човек надхвърли четирикратно отпуснатите му 15 минути съсипвайки тотално графика на хората след него и губейки времето на всички професионалисти на конференцията с откровен ПР и реклама.

г-н Николай Члъков - КЦМ АД
Следаваше презентацията на нашия колега от клуб "Безопасност и здраве при работа" Пловдив г-н Николай Чалъков.
Като старши експерт БЗР в КЦМ АД г-н Чалъков сподели своя опит в осигуряването на Здравословни и безопасни условия на труд при поддръжката на оборудването и сградния фонд, чрез стриктно управление на възлагането на работата и съподчинеността.

Д-р Иван Кокалов от КНСБ говори за скандинавския опит при осмисляне ролята на Представителите на работещите по БЗР. Дяволът е в подробностите, а те са - там представителите на работещите имат не само повече права, но и отговорности и ЗАДЪЛЖЕНИЯ в осигуряването на БЗР.


Г-жа Галя Цонкова
Г-жа Галя Цонкова, мениджър "Устойчиво развитие" в Кока-Кола Хеленик България показа как превенцията и активното включване на самите работещи в осигуряването на БЗР повишава многократно ефекта чрез сравнително прости мерки за подобряване на работата и защита предложени от самите работещи.

Друг акцент от нейната впечатляваща презентация бе активното съобщаване на NearMisses /възможни, неслучили се инциденти/ и превантивното отстраняване на предпоставките за тях, вместо повсеместното криене на случили се, понякога дори тежки инциденти.

Г-жа Снежана Петрова от Данон-Сердика АД, направи презентация относно безопасността при извършване на рискови дейности.

събота, 1 октомври 2011 г.

ХИМИЧЕСКА, БИОЛОГИЧЕСКА И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ И АВАРИИ

Днес нашия блог навърши три години. Големият обзор обаче е на фирмения ни сайт Трудова медицина ЕСПЕРЕКС.

За сметка на това днес тук в блога публикуваме новата

ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2401 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ХИМИЧЕСКА, БИОЛОГИЧЕСКА И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ И АВАРИИ, СВЪРЗАНИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛИ
В сила от 30.09.2011 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2011г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази инструкция се регламентира редът за осъществяване на дейностите по химическа, биологическа и радиационна защита от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР) и териториалните й звена при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали.

Чл. 2. Дейностите по чл. 1 се провеждат в съответствие с Националния план за защита при бедствия.

Чл. 3. (1) Химическата, биологическата и радиационната защита включват:

1. провеждане на мерки за предотвратяване и/или намаляване последиците от инцидента и аварията за населението и околната среда;

2. оказване помощ на пострадалите;

3. ликвидиране на последиците от инцидента и аварията.

(2) Химическата, биологическата и радиационната защита се извършват чрез:

1. установяване възникването на инциденти и аварии и разпространението на опасни вещества и материали;

2. организиране на мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване за възникнала опасност и контрол при радиационно/химическо замърсяване или биологическо заразяване и поддържане на необходимата за целта апаратура;

3. създаване на организация и изпълнение на мерки за химическа, биологическа и радиационна защита;

4. рационално използване на силите и средствата на единната спасителна система (ЕСС);

5. създаване и поддържане на необходимия резерв от материално-технически средства за защита, включително индивидуални средства за защита (ИСЗ);

6. провеждане на комплекс от специални, санитарно-хигиенни и противоепидемични защитни дейности;

7. оказване на първа долекарска помощ на пострадалите;

8. ограничаване, локализиране и ликвидиране на зоните на радиационно/химическо замърсяване и биологично заразяване;

9. контрол за състоянието на околната среда, хранителните продукти, водата, фуражите и селскостопанските животни за наличието на вредни вещества и зарази;

10. ефективен фитосанитарен и ветеринарен контрол и мониторинг на опасни за хората и селскостопанските животни болести, пренасяни от диви животни и птици;

11. подготовка и поддържане в готовност на екипите от ЕСС;

12. участие в поети от страната задължения за международно сътрудничество при осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита.

Чл. 4. (1) Дейностите по химическа, биологическа и радиационна защита се координират от ръководител на място, определен съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

(2) Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между частите на ЕСС при провеждането на дейности по ал. 1.

(3) При необходимост ръководителят на място сформира щаб с представители на участващите екипи от ЕСС.

Чл. 5. Районът на бедствието, в който се извършват дейности по химическа, биологическа и радиационна защита на населението, е "място на намеса" по смисъла на ЗЗБ.

Глава втора.
ВИДОВЕ ЗАЩИТИ

Раздел I.
Химическа защита
Чл. 6. Химическа защита на населението се провежда в случаите на:

1. промишлени аварии, съпроводени с експлозии, пожари, отделяне на опасни химически вещества и разпространението им в атмосферния въздух;

2. промишлени аварии с отделяне на опасни химически вещества в резултат на изтичане или разливи;

3. аварии, свързани с разрушаване на магистрални тръбопроводи за течни или газообразни химически вещества;

4. аварии и инциденти с железопътни и автотранспортни средства при превоз на опасни химически вещества.

Чл. 7. В мястото на намеса ръководителят по чл. 4:

1. организира оценка на замърсяването с опасни вещества и материали чрез:

а) установяване на източника/източниците на химическото замърсяване;

б) определяне вида на опасните химически вещества и материали;

в) използване на данни за метеорологичната обстановка;

г) определяне границите на зоната на химическото замърсяване;

д) определяне направлението на разпространение на газовете и парите на опасните вещества;

е) установяване на пътищата за обхождане и/или евакуация;

2. определя вида на ИСЗ на екипите от ЕСС;

3. организира временно извеждане и оказване на първа помощ;

4. въвежда строг санитарно-хигиенен и охранителен режим.

Чл. 8. Дейностите, свързани с откриване на неизвестни по състав и произход материали, се извършват съгласно стандартна оперативна процедура.

Чл. 9. За идентифициране на контейнери с опасни химически вещества се използват етикетите с названия и маркировки на продуктите (№ по ООН, CAS №), транспортните документи, информационните листи за безопасност, бази данни от ГДПБЗН - МВР.

Чл. 10. (1) Контролът по замърсяването на атмосферния въздух с вредни вещества в случаите по чл. 6 се организира и извършва от органите на МВР, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на здравеопазването (МЗ).

(2) Мониторингът на атмосферния въздух се осъществява чрез:

1. мултигазанализатори (с датчици за експлозивни и токсични газове и фотойонизационен детектор), преносими инфрачервени спектрофотометри, масспектрометри и стандартни колориметрични системи (индикаторни тръбички) и др.;

2. индикаторни хартии, идентификационни ленти и др.;

3. стационарни автоматизирани газанализаторни системи за контрол на замърсяванията с вредни вещества в атмосферния въздух в района на предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал.

Чл. 11. (1) Ръководителят на място използва данните от измерванията на въздуха при възникване на аварийни ситуации с опасни химически вещества за определяне на начините за защита на населението.

(2) Зоните на химическо замърсяване се изолират и се ограничава достъпът и движението в тях.

Чл. 12. Оповестяването на населението за химическо замърсяване с опасни вещества се извършва от Националния оперативен център (НОЦ) и от оперативните центрове (ОЦ) на ГДПБЗН - МВР.

Чл. 13. По разпореждане на ръководителя на място се:

1. използват ИСЗ, осигурявани от кмета на общината или съответния работодател:

а) индивидуални средства за защита на дихателните органи, очите и кожата от отровни и радиоактивни вещества, пари и аерозоли, от високи температури и изгаряния, от взривове и други механични въздействия;

б) при необходимост - въздушно-дихателни апарати с автономно дишане и изолиращи костюми;

в) прибори за химическо разузнаване за определяне зоните на химическото замърсяване;

2. организира извеждане или укриване на населението в засегнатия район в защитни съоръжения или приспособени за целта помещения.

Чл. 14. В "горещата зона" ръководителят на място разпорежда изпълнението на мерки за намаляване на вредното въздействие на опасните вещества чрез:

1. използване на подходящи ИСЗ, спазване на безопасни условия на работа и синхронизиране на действията на участващите екипи;

2. ограничаване разпространението на пари от опасни химически вещества чрез използване на "водни завеси" или предварително монтиране на оросителни системи около резервоарите;

3. медицинско наблюдение на участващите екипи.

Чл. 15. В мястото на намеса се провеждат дейности за намаляване и ликвидиране на последиците съобразно вида на замърсителите чрез:

1. отстраняване, депониране и измиване на замърсени участъци;

2. използване на деконтаминиращи вещества за неутрализиране на разливи от киселини и основи;

3. ликвидиране на последиците от разливане на живак;

4. локализиране и отстраняване на разливи на петролни продукти при пробиви на цистерни и тръбопроводи;

5. поставяне на бонови заграждения за събиране и отстраняване на петролни продукти във водоеми;

6. контрол за степента на замърсяване на техниката и транспортните средства с опасни вещества.


Чл. 16. Екипите на ГДПБЗН - МВР и/или на териториалните й звена събират опасните отпадъци от аварията и инцидента, след което собствениците им ги предоставят за унищожаване на юридически лица, които са лицензирани да извършват тази дейност по реда на Закона за управление на отпадъците.


Чл. 17. Ръководителят на място определя пунктовете за извършване на деконтаминация на използваните ИСЗ, специализираната техниката, транспортните средства и др.

Чл. 18. Участвалите в спасителни дейности и/или в дейности за намаляване и ликвидиране на последиците от инцидента и аварията задължително подлежат на санитарна обработка и медицински преглед.

Раздел II.
Биологическа защита

Чл. 19. (1) При възникване на авария и инцидент, свързан със заразяване с опасни биологични вещества и материали, ръководител на място съгласно ЗЗБ е ръководителят на регионалната здравна инспекция или на областната дирекция по безопасност на храните.

(2) В случаите по ал. 1 се провеждат противоепидемични мероприятия, които се осъществяват от специализирани структури на МЗ и Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

(3) По искане на ръководителя на място екипи на ГДПБЗН - МВР участват в противоепидемичните мероприятия, като съвместно със специализираните структури на МЗ и МЗХ извършват дейности по:

1. установяване наличието на причинители на биологично заразяване съгласно утвърдена стандартна оперативна процедура;

2. уточняване вида на причинителя;

3. определяне източника и зоната на биологичното заразяване;

4. определяне на безопасни маршрути за придвижване;

5. определяне на местата на контролно-пропускателните пунктове, пунктовете за санитарна обработка, пунктовете за оказване на първа помощ и полевите болници;

6. уточняване на социални заведения, които могат да функционират и осъществяват противоепидемичните мероприятия;

7. оценка на състоянието на обекти, които могат да предизвикат влошаване на епидемиологичната обстановка;

8. определяне на подходящи места за заравяне на животински трупове.Чл. 20. Въз основа на данните от разузнаването и заключенията на оторизираните лаборатории на МЗ и МЗХ ръководителят на място разпорежда извършването на противоепидемични дейности в зоната на биологичния инцидент и авария.Чл. 21. Окончателното идентифициране на причинителите на биологичното заразяване се осъществява от референтните лаборатории на МЗ и МЗХ.Чл. 22. Контролът на изпълняваните противоепидемични мероприятия в зоната на биологичното заразяване се осъществява от ръководителя на място и от специализирани групи на МЗ и МЗХ.Чл. 23. Началникът на съответното териториалното звено на ГДПБЗН - МВР:

1. участва в работата на щаба на ръководителя на място;

2. ръководи екипите на ГДПБЗН - МВР, които съдействат на специализираните структури на МЗ и на МЗХ при изпълняване на противоепидемичните мероприятия;

3. определя силите и средствата на

ГДПБЗН - МВР, необходими за извършването на противоепидемичните мероприятия;

4. събира, анализира и предоставя постъпилата информация в ОЦ;

5. изготвя ежедневен доклад до НОЦ за извършените дейности и за състоянието на епидемиологичната обстановка.Чл. 24. (1) В случай на особено опасна инфекция се въвежда режим на карантина.

(2) В случаите по ал. 1 по заповед на ръководителя на място екипите на ГДПБЗН - МВР във взаимодействие със специализираните структури на МЗ и МЗХ извършват дейности по:

1. установяване на строг противоепидемичен режим за населението и селскостопанските животни чрез създаването на контролно-пропускателни пунктове;

2. извеждане или евакуация на населението;

3. издирване на пострадали съвместно с други екипи на ЕСС;

4. събиране на информация за жертвите и пострадалите;

5. санитарна обработка на хора, транспортни средства и др.;

6. настаняване на пострадалите във временни пунктове и оказване на първа помощ;

7. транспортно осигуряване на населението с вода, хранителни продукти и вещи от първа необходимост;

8. извършване на дейности по ликвидиране на последиците от биологично заразяване - санитарна обработка на терена и обектите, техниката, ИСЗ и др.Чл. 25. Териториалните звена на ГДПБЗН - МВР чрез ОЦ непрекъснато обменят информация по време на инцидента и аварията с представителите на заинтересованите министерства, ведомства или териториалните им структури.Чл. 26. При възникване на епидемия от особено опасна инфекция разпорежданията на ръководителя на място са задължителни за изпълнение от частите на ЕСС, включително за:

1. извършване на транспортно осигуряване;

2. уточняване на местата и обектите, засегнати от особено опасна инфекция, и прогнозата за очакваните медицински загуби;

3. определяне на необходимия допълнителен брой от медицински екипи, доброволци и спасители;

4. подаване на информация за промените в епидемиологичната обстановка;

5. привличане, при необходимост, на още специалисти и длъжностни лица от здравните заведения от съседните райони с цел осигуряване на противоепидемичните и санитарно-хигиенните дейности;

6. използване на създадения запас от защитни средства, средства за лечение и профилактика и информиране на населението за особено опасните инфекции и мерките за защита от тях;

7. провеждане на заключителна санитарна обработка на населението след отмяната на обсервацията и карантината.Чл. 27. Участвалите в спасителни дейности и/или в дейности за намаляване и ликвидиране на последиците в зоната на биологичното заразяване задължително преминават през санитарна обработка и медицински преглед.

Раздел III.
Радиационна защитаЧл. 28. Радиационна защита на населението се провежда в случаите на:

1. авария в атомна електрическа централа, свързана с изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда и с потенциално опасно облъчване на населението;

2. авария в обекти, използващи или съхраняващи източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ);

3. радиационна аварийна ситуация при транспортиране на свежо или отработено ядрено гориво, радиоактивни източници и материали или радиоактивни отпадъци на територията на страната;

4. радиационна аварийна ситуация в металургичните предприятия, които преработват скрап, и местата, където се складира скрап;

5. радиационна аварийна ситуация, възникнала в друга държава, създаваща риск от трансграничен пренос на радиоактивни вещества;

6. радиационна аварийна ситуация с ИЙЛ на граничните контролно-пропускателни пунктове;

7. радиационна аварийна ситуация, свързана със злонамерено използване на ядрени и радиоактивни материали на обществени места и последващо радиоактивно замърсяване.Чл. 29. (1) При постъпване на първоначална информация за радиационна аварийна ситуация аварийният център на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) уведомява дежурния в НОЦ, МЗ и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН, при необходимост.

(2) При постъпване на първоначална информация за радиационна аварийна ситуация в НОЦ дежурният уведомява аварийния център на АЯР и докладва на главния директор на ГДПБЗН - МВР.

(3) Дежурният в ОЦ уведомява за инцидента и аварията компетентните съставни части на ЕСС и органите на изпълнителната власт и координира спасителните дейности на основата на стандартните оперативни процедури.

(4) ГДПБЗН - МВР и кметовете на засегнатите общини при получаване на информация за авария и инцидент оповестяват населението.Чл. 30. Националният щаб в случаите, изискващи свикването му, информира населението за радиационната обстановка и за защитните мерки за опазване на здравето и околната среда.Чл. 31. (1) В зоната за аварийно планиране на "АЕЦ - Козлодуй" - ЕАД (30 км), или в мястото на инцидента и аварията се извършва радиационен мониторинг от ГДПБЗН - МВР или териториалните й звена за първоначална оценка на радиационната обстановка.

(2) В мястото на инцидента и аварията се определят зоните за сигурност и за контролиран достъп въз основа на резултатите от радиационния мониторинг съгласувано с териториалните звена на МВР.

(3) Критериите за определяне на зоните са:

а) зона за сигурност - мощност на дозата, по-малка или равна на 100 µSv/h;

б) зона с контролиран достъп - мощност на дозата, по-малка или равна на 1,0 µSv/h.Чл. 32. За мястото на радиационната аварийна ситуация се набира допълнителна информация от:

1. националната автоматизирана система за контрол на радиационния гама-фон (RaMo системата) и Автоматичната система за външен радиационен контрол (АИСВРК) на "АЕЦ - Козлодуй" - ЕАД;

2. постовете за радиационно наблюдение и оповестяване на ГДПБЗН - МВР;

3. мобилните лаборатории за радиационен мониторинг при авария и инцидент.Чл. 33. На мястото на инцидента и аварията се провежда дозиметричен контрол в определени от ръководителя на място пунктове от:

1. ГДПБЗН - МВР и териториалните й звена, АЯР, Националния център по радиационна и радиологична защита, МОСВ или техните регионални структури;

2. органите на МЗ или регионалните му структури по метода на директното отчитане или по косвен аналитичен метод;

3. работодателят с правопоказващи дозиметри с възможност за сигнализация при достигане на прагови стойности.Чл. 34. Ръководителят на място въз основа на данните от радиационния мониторинг и дозиметричния контрол съгласувано с оправомощените служители на АЯР, МЗ и МЗХ взема решение за прилагане на съответна защитна мярка и разпорежда:

1. използване на ИСЗ на населението чрез:

а) организиране на пунктове от кмета на общината за раздаване на ИСЗ;

б) уведомяване на населението от кмета на общината за реда за осигуряване с ИСЗ;

2. укриване в защитни съоръжения или приспособени за целта помещения;

3. провеждане на йодна профилактика след решение на министъра на здравеопазването и в присъствието на представител на регионалната здравна инспекция (РЗИ);

4. временно извеждане или евакуация.Чл. 35. В района на инцидента и аварията, когато се налага временно извеждане или евакуация, екипите на ГДПБЗН - МВР и другите части на ЕСС:

1. определят маршрути за извеждане на хората;

2. организират обединени контролно-пропускателни пунктове за санитарна обработка и преобличане на хората и деконтаминация на транспортните средства и техниката;

3. осигуряват доставката на храна, вода, завивки и др.;

4. определят местата за настаняване.Чл. 36. В района на инцидента и аварията се извършва контрол за качеството на:

1. хранителните продукти в магазинната мрежа от оторизирани от РЗИ лаборатории;

2. храните и фуражите за животните от лабораториите на МЗХ, а за млечните и месните продукти - Българската агенция за безопасност на храните;

3. питейните водоизточници от В и К дружествата чрез оторизирани лаборатории и потвърждение от РЗИ.Чл. 37. Ръководителят на място в района на инцидента и аварията:

1. осигурява необходимите специалисти, техника и оборудване на мястото на инцидента и авария;

2. извършва постоянен контрол на радиационната обстановка и документиране на резултатите от него;

3. създава организация за локализиране, отделяне, сортиране и безопасно опаковане на радиоактивни материали и източници;

4. осигурява укрепване и хидроизолация на участъци, замърсени с радиоактивни вещества, с цел предотвратяване на разпространението им в околната среда.Чл. 38. В района на инцидента и аварията се извършват дейности за намаляване и ликвидиране на последиците чрез:

1. осигуряване на подходящи места съгласувано с АЯР за безопасно временно съхранение на радиоактивните източници или материали;

2. извършване на деконтаминация на оборудването, използваната техника и мястото на инцидента и аварията;

3. ликвидиране на временните площадки за складиране на радиоактивни източници или отпадъци;

4. премахване на радиоактивно замърсения слой до нивата за освобождаване от контрол;

5. извършване на деконтаминация до норми, позволяващи пребиваване на населението, съгласно Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, приета с ПМС № 189 от 30 юли 2004 г. (ДВ, бр. 71 от 2004 г.);

6. извършване на окончателна оценка на радиационното състояние на мястото на инцидента и аварията.Чл. 39. Ръководителят на място по указания на оправомощените служители на АЯР, Изпълнителната агенция по горите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството определя организацията за извършване на деконтаминация на:

1. замърсени територии, в т. ч. за:

а) пътища и площадки с твърди покрития;

б) местности, покрити с широколистна растителност;

в) сгради и съоръжения;

2. третиране на радиоактивните отпадъци.Чл. 40. Участващите в спасителни дейности и дейности за намаляване и ликвидиране на последиците подлежат на периодичен медицински контрол по време на работа и на заключителен - след приключване на аварийната обстановка.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази инструкция:

1. "Гореща зона" е територията около мястото на възникване на инцидента и аварията, която се обозначава с ленти и надписи или по друг подходящ начин и се намира под непрекъснат контрол.

2. "Деконтаминация" е бързото и ефективно премахване (отстраняване) или обезвреждане на замърсителя с цел ограничаване на разпространението на замърсяването и намаляването му до максимално възможна степен.

3. "Зона на биологично заразяване" е територия или акватория, в пределите на която са разпространени или където са внесени, в резултат на възникване на авария или инцидент, опасни биологични агенти, които създават опасност за живота и здравето на хората, селскостопанските животни, растениевъдството и околната среда.

4. "Зона на химическо замърсяване" е територия, акватория или област от въздушното пространство, в която са разпространени в резултат на авария или инцидент опасни химически вещества в концентрации, превишаващи пределно допустимите.

5. "Карантина" са административни, медико-санитарни, ветеринарни и други мерки, насочени към предотвратяване на разпространението на инфекциозни заболявания и свързани с налагането на особен режим върху стопанската или други видове дейност, ограничаване на придвижването на населението, транспортните средства и животните.

6. "Обсервация" е система от мерки по медицинско наблюдение на изолирани здрави хора, имащи контакт с болни с карантинни инфекции.

7. "Облъчване" е процесът на въздействие на йонизиращо лъчение върху човека.

8. "Опасни биологични агенти" са патогенни микроорганизми, токсини и паразитни организми, които причиняват заболявания и/или смърт на хората, животните и растенията.

9. "Опасно биологично вещество" е биологично вещество от природен или изкуствен произход, неблагоприятно въздействащо на хората, селскостопанските животни и растенията при съприкосновение с тях.

10. "Опасни химически вещества" са вещества, които при попадане в околната среда представляват опасност за населението и околната среда.

11. "Радиоактивно вещество" е което и да е вещество, което съдържа един или няколко радионуклида, чиято активност или концентрация на активност не могат да се пренебрегнат от гледна точка на радиационната защита.

12. "Радиоактивно замърсяване" е наличие на радиоактивни вещества в материали или на повърхността им, в тялото на човека или на неговата повърхност или на друго място, където наличието на тези вещества е нежелателно или може да бъде опасно.

13. "Радиационна аварийна ситуация" е извънредна ситуация, която изисква предприемане на оперативни действия за смекчаване на риска за неблагоприятните последствия за здравето на човека, неговата безопасност и качество на живот, имущество и опазване на околната среда, който риск се създава от енергията, отделяна от верижната ядрена реакция на делене или радиоактивно разпадане на продуктите на делене и от радиационното облъчване.

Заключителни разпоредби

§ 2. Инструкцията се издава на основание чл. 52г, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 3. Отменя се Инструкция № 5 от 2009 г. за радиационна, химична и биологична защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, издадена от министъра на извънредните ситуации (ДВ, бр. 5 от 2009 г.).

§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 5. Изпълнението на инструкцията се възлага на ГДПБЗН и териториалните й звена.

сряда, 28 септември 2011 г.

Метрото на София - изкопни работи и Големи машини. Много големи машини...

Работата по изгражднето на новите лъчи и рингове на софийското метро бавно и неусетно си върви.

Тъй като изкопите са много дълбоки и са в непосредствена близост до големи сгради - укрепителните работи са доста сериозни.За сравнение на колегите по БЗР и Трудова медицина - погледнете човека в дъното на изкопа и размера на подпората.

Тъй като повечето дейности са скрити под повърхността само бъдещите метростанции ни се набиват на очи.

Но понякога можем да надникнем през оградата и да зърнем Къртицата.
И големите и зъби!


Ако сме на подходящото място можем да видим и тунела, който оставя след себе си.

вторник, 26 юли 2011 г.

Ефектът на пеперудата и трудовите злополуки

Често когато се случи тежък инцидент откриваме,
че няма ясна причина за фаталния резултат.

Всичко изглежда като нелепа поредица от чисти случайности.
Но когато се заровим по-дълбоко в разследването става ясно,
че всички предпоставки са били на лице.

И всички са ги виждали.

През цялото време...

И никой не си е мръднал пръста.

Защото .... на нас не може да ни се случи, нали?

четвъртък, 30 юни 2011 г.

Лични предпазни средства за защита на очите

Всеки от нас лекарите по трудова медицина, специалистите по безопасност на труда и останалите заети в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд знае, че най-страшните инциденти и трудови злополуки са тези свързани със нараняване или загубата на око.

Може и да не мислите така, но дори ампутацията на крак или пръсти на ръката, ще промени живота Ви и способността Ви да работите и да се грижите за себе си в незначителна степен.

В сравнение със загубата на зрението Ви разбира се.

И докато за една тежка ампутация трябва да се случат например - тежък инцидент, земетръс, груба грешка по време на работа и така на татък, то за да загубите окото си е достатъчна една частица (стружка например) с размер по-малък от 1 мм летяща с голяма скорост.

Дори не е нужно да е от вашата машина - може и да е от тази на колегата ви пред вас.

И това е по-добрия вариант за вас.

Ако в окото ви влезе стружка - значи е метална, обикновено може да се вади с магнит, нагряла се е при обработката, значи е влязла в окото ви почти стерилна.

Т.е. частица, която се вижда, може да се извади сравнително лесно и в повечето случаи ще се разминете без инфекция.

Има и по-лоши варианти - прозрачни материали като стъкло и плексиглас, се вадят трудно, защото не се виждат в прозрачната тъкан на очната ви ябълка.

Химическите препарати причиняват изгаряния, които често се и инфектират.

Биологични течности и материали, като кръв, костни частици, козина и др. могат да бъдат заразени или замърсени с безкрайно много различни причинители на болести - хепатит В и С, ХИВ, или могат да ви причинят локална инфекция в окото, която да не е по-малко опасна.

Нагряти материали - пръски разтопен метал, стъкло и други които попадат в окото горещи причиняват и коагулация на белтъка на прозрачните среди на окото Ви.

Представете си разликата между суров яйчен белтък и този на сварено яйце. Според вас през кой се вижда по-добре?

Дали мога да изброя още примери, кой от кой по-страшни? Мога разбира се.

Всеки студент по медицина може да го направи.
Снимките в учебника по Очни болести са особено "приятни" за гледане.

Независимо дали имате диоптър или не, дали ползвате очила или контактни лещи е сигурно, че има подходящи защитни очила точно за вас и за вашата професия или дейност.

Стъкла със скоростен индекс на защита до 190 м/секунда, комбинирани със защита срещу екстремни температури, UV и заваръчни филтри, устойчиви срещу запотяване и т.н.

Комбинациите са много.

Цената на запазеното Ви зрение започва от десет лева за чифт очила с базова защита и регулируеми рамки.

понеделник, 16 май 2011 г.

ПРЕДПЪТНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

В България нямаме действаща наредба за предпътните медицински прегледи на шофьорите, извършващи обществен превоз на пътници и товари.

Имаме една за персонала на БДЖ и един проект на подобна наредба.

Въпросът дали да има или да няма такива медицински прегледи може и да е принципен, но аз лично смятам, че такива прегледи практически не може и НИКОГА не трябва да има.

Каквото и да е мнението на ДАИ и жълтата преса по въпроса.

 1. Защо пък да не може да има предпътни прегледи?

Заради статистиката.

Според Националния Статистически Институт (НСИ) към 2009 година в нашата мила татковина има 19306 фирми в отрасъл транспорт. В тези фирми има 161 079 работещи.

Пак за 2009 година НСИ казва, че в България има 27988 регистрирани лекари. Всичко.

От тях обаче само 1496 са вътрешни лекари. Останалите са с други специалности. Включително доста колеги с не клинични специалности – рентгенолози, лабораторни лекари, радиолози, преподаватели, физиолози, патоанатоми, епидемиолози, физиолози и т.н.

Е има и много клиницисти, на които не им е обаче работа да правят точно предпътни прегледи – акушер-гинеколози, кожни лекари, пластични хирурзи, очни лекари, ортопеди, кардиохирурзи, хематолози, паразитолози, инфекционисти и т.н.

Даже и да приемем, че комунизма в България е жив и 50% от персонала на фирмите е администрация пак остават 80 540 шофьора.

На 1500 лекаря по вътрешни болести. Но само ако всички те се съгласят да стават всеки ден в 5 или 6 часа за да имитират дейност с помпозното име – ПРЕДПЪТЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД.


Няма да се съгласят. И комунизма си отиде. От почти 20 000 транспортни фирми през 2009 само 49 са имали над 250 души персонал. Сега със сигурност са по-малко. Но шофьорите не са по-малко.


Та значи 120 000 шофьора (поне) излизат да работят всеки ден.

И според някаква наредба всеки ден лекар трябва да ги преглежда.


За да не убият някого? Или може би за да не умрат на волана?


 1. Защо НИКОГА не трябва да има такава наредба и такива прегледи?

Защото не може да имитираме дейност и да се успокояваме, че всичко е наред, ако в пътния лист на шофьора има подпис и печат на човек учил в медицински университет.

Някак си мастилото на подписа и печата по магически начин ще предпазят шофьора от масивен коронарен инфаркт, тежък хеморагичен инсулт, дисекация на аортата и той няма посмъртно да се забие със самосвала в детска градина или претъпкан автобус.

Само,че .... Не става така. Никъде и никога.


Да разгледаме все пак съдържанието на ПРЕДПЪТНИЯ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД.

Знае ли човек – може и да има нещо в този Медицински гайдлайн за неутрализиране на ПТП-тата, хаоса и смъртта по пътищата.

Какво гласи Чл. 11?

Субективните данни се събират при снемане на анамнезата на водача, който дава отговори на следните въпроси:

1. чувствува ли се бодър или не;

2. има оплаквания и какъв е техния характер;

3. има ли болки, пристягане в областта на сърцето, повръщане, диария;

4. има ли немотивирано, необичайно сърцебиене;

5. имал ли е преживявания от психо-емоционален характер , какви и кога;

6. употребява ли алкохол – какъв и какво количество;

7. употребява ли упойващи вещества – какви и в какво количество;

8. приема ли лекарствени средства - какви и какво количество;

9. прекарани заболявания – какви и кога.


Въпросите звучат много добре и много смислено. Вярно е.

Има само един проблем.

И той е Чл. 9. ... (2). ПРЕДПЪТНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ СА ЕЖЕДНЕВНИ, като изключение се допуска само при пътувания по-продължителни от едно денонощие, като тогава медицинският преглед се осъществява до 1 час преди тръгване на път.

Значи всеки ден питаме човека:

Ти алкохол употребяваш ли? Ами дрога? А? Я си признай!

Всеки ден.

- От нещо да си боледувал? Кога? Всеки ден.

- Някакви оплаквания имаш ли? Всеки ден.

Някои шофьори правят по 20 – 30 години стаж. Според мен, дори тези с нерви като корабни въжета ще удушат доктора най-късно до края на втората година.


Е, аз разбира се преувеличавам.

Стилът ми е груб, краен и помпозен.

Дори жена ми е спори с мен половин час, че трябва да има такива прегледи.

И че точно такива въпроси трябва да се задават.


Все пак скрих от вас Чл. 10:

Медицинската годност на водачите да извършват безопасни обществени превози на пътници и/или товари се установява на базата на съпоставянето на субективните и ОБЕКТИВНИТЕ ДАННИ, събрани при предпътния медицински преглед.

и

Чл. 12. Обективните данни се събират при спазване на следния ред:

1. оглежда се кожата на откритите части на тялото (лицето, ръцете и др.);

2. оглеждат се очите (клепачи, склери, зеници);

3. оглежда се устната кухина (устни, зъби, език, фаринкс);

4. изпитва се движението на крайниците, врата, гръбначния стълб, като се търсят нарушения в движенията;

5. проверява се координацията на движенията, реакцията и устойчивостта на двигателното равновесие;

6. извършва се проба на Ромберг;

7. измерва се честотата на пулса;

8. измерва се температурата;


Тук вече минаваме към същинския преглед.

Събираме така да се каже ОБЕКТИВНИТЕ данни с набитото си лекарско око.

И им мерим пулса.

В 5 и 30 сутринта.

На група професионални шофьори пушещи пета цигара и пиещи третото си кафе пред кабинета ни. Докато чакат да им дойде реда.

Че замразените пилета може и да се разтекат докато стигнат до магазините...

Ами пулсът им няма да е в нормата. Със сигурност.

И температурката им мерим. Щото видиш ли с 37,6 С не може да се шофира.

Това е доказан факт.

Ама можело да има някой с 42 градуса по Целзий?

Ами може. Ако успее да стигне до кабинета и да стои прав аз лично бих го пуснал да шофира – все пак това не е човек, а желязо!


Все пак има и няколко важни точки:

1. оглежда се кожата на откритите части на тялото (лицето, ръцете и др.);

2. оглеждат се очите (клепачи, склери, зеници);

3. оглежда се устната кухина (устни, зъби, език, фаринкс);


Проблемът е, че прегледа е ЕЖЕДНЕВЕН!


Всички сте на ясно, че вниманието се затъпява при многократно монотонно повторение.

Вашите най-близки НИКОГА не забелязват, че сте отслабнали или напълнели.

Защото са постоянно край вас.


Забелязват познатите и роднините Ви, които ви виждат два-три пъти в годината.

Бавната постепенна промяна се забелязва трудно и най-вече КЪСНО.


Мога да коментирам всеки един ред от частта за Предпътни медицински прегледи на


НАРЕДБА No 54 от 2 юни 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи (обн.,ДВ,бр.55 от 17 юни 2003 г.)

и на

Проект на НАРЕДБА №… за изискванията за медицинска годност на водачите, извършващи обществен превоз на пътници и товари, включително извършващите превози за собствена сметка, и за условията и реда за провеждане на предпътни медицински прегледи .

Но ще е изглежда като заяждане.

Затова ще спра дотук и ще продължа с практичните, конструктивни и приложими мерки: 1. Да ликвидираме бягането от отговорност – всеки от нас, всеки ден излиза с автомобила си на пътя - НА СВОЯ СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ!

 2. Всеки от нас, не само шофьорите, има нужда от реални редовни ПРОФИЛАКТИЧНИ прегледи. От масови скринингови програми за сърдечни и мозъчно-съдови заболявания.

 3. 60% от Българите имат нужда да намалят консумацията на алкохол. Поне в работните дни. Имаме нужда от масови действия в тази посока. По улиците професионалните шофьори са само 10% от трафика.

 4. Всеки собственик, началник, диспечер – трябва да поеме своята част от отговорността. Ако пускаш някого на пътя със служебен автомобил – поемаш отговорност. Половината. Ако не ти изглежда в състояние да работи – го спираш, пращаш го в къщи или на лекар.

 5. Стандартизирани предпътни ЧЕК ЛИСТОВЕ или ВЪПРОСНИЦИ. Такива, които всеки началник САМ може да попълни и да се подпише под тях. Например:

  • видимо състояние на шофьора;

  • декларира, че няма нови заболявания или признаци на започващи заболявания;

  • спазил е междусменната/междудневна/междуседмична почивка;

  • изпълнява ходене по права линия и обръщане на място;

  • изпълнява носопоказалечна проба;

  • изпълнява равновесните проби;

  • носи предписаните му очила/лещи; Чете стандартизирания текст от .... метра

  • носи предписания му слухов апарат. Чува шепот от .... метра.

  • Приел е/носи със себе си редовните си лекарства. Има дневен/седмичен запас от лекарства/инсулин и т.н.

  • резултата от теста с Дрегер е отрицателен/ ....... промила;

  • резултата от теста с Дрегер в края на смяната е отрицателен/ ....... промила;

 1. Държавен метрологичен контрол на апаратите за проверка за алкохол. Калибрация.

 2. Отказалите проба с Дрегер да не се допускат на работа. Контестации на резултатите да се приемат по установения вече протокол от КАТ – с кръвна проба.

 3. ЕЖЕГОДНИ контролни прегледи на професионалните шофьори. Очни, периметрия, устойчивост на вниманието, прецизност на фините движения. ВАЖНИТЕ за шофирането неща.

 4. Списъка със заболявания определящи годността да се прецизира. Много добре да се прецизира. Да се прецизира от лекари, съвместно с адвокати по правата на човека и членове на Комисията за защита от дискриминация. Защото диабета, хипертонията и хепатита са масови заболявания.


Това са все лесни неща. Прости и ясни.

И нека да оставим малкото останали /за сега / лекари да се занимават с диагностика и лечение.

А ако законотворците им дадат възможност - с превенция и профилактика на масовите заболявания.

Онезисъщите масови заболявания, които засягат всички нас, а не само шофьорите и машинистите в БДЖ.

вторник, 3 май 2011 г.

Музея на спорта - мисията невъзможна

В България имаме музей на спорта. В София - в националния стадион "Васил Левски".

Оставаме си с имането.

Сложили са го и в Стоте национални туристически обекта.

Направо да отпечатваха книжките със сложен печат - така или иначе 99,99 % от посетителите им отиват само за него.

Посещението в него е невъзможно - в делничен ден и в рамките на нормалното работно време - всички сме на работа. Да не говорим, че спирането наоколо е меко казано трудно.

Когато има спортно събитие или концерт - Музея не работи.


Днес реших да се пробвам.

Спрях на половин километър / сравнително близо като за района /, минах през охраната и тъй като бях единствения посетител той се обади на някой от уредниците.

Сега....

Качвам стъпалата към залата, големи витрини пълни със спортни купи ме посрещат още в началото.

На вратата ме засича сравнително нормално изглеждаща жена на около 60 и с огромно учудване в гласа ме пита:

- Вие ли сте за музея!? /нямах достатъчно спортен вид ? /
- Аз съм да! /охо сега колко снимки ще направя - мисля си аз/
- Ама ние точно сме измили пода ... /да не им го измърлям с калните си плебейски крака?/
Е, ще почакам ако трябва... Докато чакам - поне печат в книжката /100 национални обекта/ да ми сложите... /че жена ми ще ме убие ако забравя!/

- Аха... казва тя, вие не сте за Музея!!!
- Тоест за къде съм?
- Ако Вие сте за Музея, аз съм за... Мавзолея!!!! Дайте книжките!!!!!

Не изчаках.

Взех си книжките, помислих си:

Другарко, за Мавзолея сте.

Всички сте за Мавзолея и за трудовата борса. Ако бяхте на процент от продадените билети - гладни щяхте да умрете.


Тази жена не ме познаваше.

Това че съм обиколил поне 92 от обектите и имам само 27 печата, защото никога не ми е пукало за печатите, не я интересуваше. Дори не ме попита дали искам билет.

Нищо, чудно че бях единствения посетител. Може да съм бил и единствения за годината.

Ако махнат Музея на спорта от Стоте национални туристически обекта, може и да си остана единствения...
четвъртък, 28 април 2011 г.

UBUNTU 11.04

Новата версия на UBUNTU 11.04 вече е достъпна за изтегляне от сайта на Каноникъл!

вторник, 12 април 2011 г.

Две забележителни годишнини - само днес 12 април.

Днес се навършват 50 години от първия успешен полет на човек в космоса. Едва ли има място по света което не познава името на Юрий Гагарин. Една малка стъпка в космоса...

Днес се навършват и 20 години от старта на Линукс/Linux. На тази дата Линус Торвалдс съвсем лаконично обявява "Здравейте на всички!" и пуска свободен достъп до кода на създадената от него нова операционна система. Останалото както казват е история...

вторник, 5 април 2011 г.

Порно студио глобено за не спазване на изискванията за безопасна работа

Преди няколко дни /не е Пъроаприлска шега/ Калифорнийският отдел на Американската агенция по здраве и безопасност при работа е глобила Hustler Video и собственика му Лари Флинт за три основни нарушения:
- отказ да Въведе писмена политика за Здраве и безопасност на работното място
- отказ да осигури на актьорите ваксинация за хепатит С
- отказ да осигури запаси от презервативи на снимачните площадки;

Решението на калифорнийската Инспекция по труда е вследствие на постъпилите оплаквания на актьори от отказа на студиата да се ангажират с предпазни мерки и липсата на политика по БЗР в порно индустрията.

вторник, 8 март 2011 г.

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

Напомням на всики новорегистрирани фирми, пропусналите декларацията през миналата година, че остават по-малко от 40 работни дни до края на срока - 30 април.

Изтеглете софтуера - последна версия от сайта на Инспекцията по труда, попълнете данните и подайте декларацията онлайн или на хартия.

вторник, 1 март 2011 г.

Промяна в КТ относно платения годишен отпуск

Най-сетне публикуваха промяната в КТ за платения годишен отпуск!

Текста е по-долу:

УКАЗ № 35

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от ХLI Народно събрание на 16 февруари 2011 г.
Издаден в София на 24 февруари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г. и бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г. и бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 173 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Данните, които се съдържат в графика, и редът за неговото изменение се уреждат с наредба на Министерския съвет.“
2. В ал. 7 т. 3 се изменя така:
„3. в случай че до определената в графика по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал ползването му.“
§ 2. В чл. 174 думите „по ал. 4“ се заменят с „по ал. 7“.
§ 3. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „както и поради ползване на друг законоустановен отпуск“, а изречение второ се заличава.
3. Досегашната ал. 3 се отменя.
§ 4. Създава се чл. 176а:
„Погасяване на правото на ползване
Чл. 176а. (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.
(2) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.“
§ 5. В преходните разпоредби се създават § 3ж и 3з:
„§ 3ж. Неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложеният по реда на чл. 176, ал. 1, може да се ползва до 31 декември 2012 г.
§ 3з. Графикът за ползването на платения годишен отпуск за 2011 г. се утвърждава по реда на чл. 173, ал. 1 до 31 март 2011 г.“
§ 6. В Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 58 от 2010 г.) в § 25 от заключителните разпоредби т. 2 се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 7. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г. и бр. 1 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 57 се изменя така:
„Ползване на платения годишен отпуск
Чл. 57. (1) Платеният годишен отпуск се ползва наведнъж или на части през календарната година, за която се полага, в съответствие с утвърден от органа по назначаването график.
(2) До 31 декември на предходната календарна година органът по назначаването утвърждава график за ползването от държавните служители на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации, ако има такива. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички държавни служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Данните, които се съдържат в графика, и редът за неговото изменение се уреждат с акт на Министерския съвет.
(3) Държавният служител ползва платения си годишен отпуск с писмено разрешение на органа по назначаването в съответствие с графика по ал. 2. В случай че в периода, посочен в графика, държавният служител се намира в друг отпуск, той може да ползва полагащия му се платен годишен отпуск по друго време в рамките на същата календарна година.
(4) Органът по назначаването е длъжен да разреши ползването на платения годишен отпуск на държавния служител, когато той е поискан за периода, посочен в графика по ал. 2, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 59.
(5) На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, органът по назначаването е длъжен да разреши по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници по чл. 55, ал. 1.“
2. В чл. 59:
а) създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) При уважителни причини по писмено искане на държавния служител и със съгласието на органа по назначаването ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 за следващта календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „както и поради ползване на друг законоустановен отпуск“, а изречение второ се заличава;
в) досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Органът по назначаването издава мотивирана писмена заповед, когато:
1. отлага ползването на част от отпуска по реда на ал. 1;
2. отказва да отложи ползването на част от отпуска в случаите по ал. 2;
3. отказва да разреши ползването на поискан отпуск в други случаи.“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 6;
д) досегашната ал. 5 се отменя.
3. Създава се чл. 59а:
„Погасяване на правото на ползване
Чл. 59а. (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.
(2) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 59, ал. 4, правото на държавния служител на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.“
4. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 8в и 8г:
„§ 8в. Неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложеният по реда на чл. 59, ал. 1, може да се ползва до 31 декември 2012 г.
§ 8г. Графикът за ползването на платения годишен отпуск за 2011 г. се утвърждава по реда на чл. 57, ал. 2 до 31 март 2011 г.“
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 16 февруари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Изгубен iPhone 3G !!!

В София, кв. Гоце Делчев намерих iPhone.
Облечен в zCover и умрял от студ.
Мисля, че е 3G 16GB.

Възможно е телефона да не е изгубен в квартала,
защото изглеждаше захвърлен.

IMEI:011810003750568
SN: 88907M8GY7K

Собственика да се обади на телефон:
0878 33 00 47 - Д-р Сербезов.

Надявам се, че собственика помни цвета на протектора
и достатъчно други подробности за да съм сигурен на
кого го връщам.

понеделник, 14 февруари 2011 г.

Честит Празник!

От целия екип на Трудова медицина ЕСПЕРЕКС ...

На всички влюбени - честит празник !!!
Пожелаваме Ви плодотворна вечер!

На всички винари - Честит Трифон зарезан!
Конумирайте с мярка за да не провалите
после плодотворната вечер!

неделя, 6 февруари 2011 г.

СТУДЕНИ РЪЦЕ И КРАКА – ОТ НЕУДОБСТВОТО В ЛЕГЛОТО ДО ТЕЖКИТЕ ИЗМРЪЗВАНИЯ


Много хора имат проблем със
студени ръце и крака. Понякога това може да бъде сериозен проблем – особено ако крайниците стават много студени.

Понякога проблема е семеен. Партньора със студените крака не е приятна компания в леглото.

Това не се отнася само за студените зимни дни, но и за горещите летни месеци, защото за студените крака обикновено няма сезон.

Биологичната причина е спазъм или запушване на съдовете на краката и ръцете. Това намалява кръвоснабдяването и от там температурата на крайниците.

Точно в този блог няма как да започна от диагностика и лечение на студените крака и студовите травми.

Единственото от което мога да започна са ПРЕВЕНЦИЯТА и ПРОФИЛАКТИКАТА.

Естествено най-добрия начин за предпазване е да се избягва причината – студа.

Ако обаче не можете да си позволите да живеете в топлите страни целогодишно или да си стоите у дома на топло през цялата зима – четете нататък.

 • Носете подходящо за времето дрехи, обувки и аксесоари. Мъглата, вятъра, дъжда и снега променят както усещането за студ така и ефекта на външните температури.

 • При вятър защитавайте лицето, ръце и краката по-добре от обикновено.

 • Носете шапка. Точно така – шапка. Тялото губи до 15% от топлината през главата. Организма намаля загубите като прибира кръвта от крайниците – ръцете и краката изстиват.

 • Избягвайте тесни дрехи и обувки. Не слагайте втори чифт чорапи ако с тях обувките започват да ви стягат.

 • Ръкавиците с един пръст при равни други условия топлят повече от ръкавици с пет пръста.

 • Пазете краката и ръцете сухи в студеното време, ако ги намокрите – сменете чорапите и ръкавиците или ги изсушете.

 • При много ниски температури почивайте на топло по-често или ако сте в планината - потърсете подслон.

 • Хранете се редовно, не пропускайте хранене в студеното време. Приемайте топла храна и топли напитки.

 • Топлата храна не само ви затопля. Тя намаля разхода на енергия която организма ви изразходва за затопляне и смилане на студената храна.

 • Движете се достатъчно. Ако работата ви е свързана със запазване на една поза дълго време – правете почивки и се раздвижвайте по-често.

 • Не докосвайте директно студени обекти. Стъпвайте върху дървени скари дори да сте с хубави обувки. Ползвайте куки, щипци, дръжки за да хващате студени предмети дори да сте с хубави топли ръкавици.


Ако поради някаква причина вече имате проблем със студени ръце и крака вземете мерки:

 • Откажете цигарите. Съжалявам, но никотина предизвиква спазъм на съдовете, намалява храненето на мускулите и от там температурата на ръцете и кракта спада.

 • Намалете или откажете кафето, колата и другите съдържащи кофеин напитки. Ефекта на кофеина е същия като този на никотина. Жалко.

 • Алкохол преди и по време на работа няма да подобри положението. Широко разтръбявания “съдоразширяващ” ефект на алкохола се отнася за количества концентрат ПОД 50 ГРАМА. От там насетне – ефекта е точно обратен.

 • Закалявайте се, намалете телесното тегло, регулирайте кръвното налягане.

 • Намалете стреса.

 • Правете топли бани на краката и ръцете всяка вечер. Водата трябва да е топла, не вряла. Дали да слагате едра морска сол както правеше баба ви едно време? Избора е ваш.

 • Яжте достатъчно пресни плодове. Или поне вземайте витамини С,Е,В – комплекс.

 • Някои природни продукти като Гинко билоба, Женшен, джинджифил и чесън имат репутацията да подобряват периферното кръвооросяване.


ОСНОВНИ ПРИЧИНИ

Те са токова много и разнообразни, че консултация със съдов хирург, невролог, ендокринолог и ревматолог са само първата стъпка в откриване на причината и евентуалното и лечение.

 • Премръзване, студови травми.

 • Синдром на Рейно.

 • Болест на Рейно

 • Вибрационна болест.

 • Живачна интоксикация.

 • Заболявания на периферната нервна система.

 • Заболявания на периферните съдове.

 • Диабет.

 • Мултиплена склероза

 • Атеросклероза.

 • Сърдечно-съдови заболявания.

 • Заболявания на щитовидната жлеза.

 • Стрес.

 • Страничен ефект от прием на определени медикаменти.

 • Нисък прогестерон/висок сетроген при жени.

 • Хипофункция на надбъбречната жлеза.

 • Ревматологични заболявания.


ЛЕЧЕНИЕ:

Лечние може да се приложи само ако е намерена основна причина – някоя от изброените по-горе.

Например медикаменти като бета блокери за високото ви кръвно, ерготаминови препарати за мигрената ви, орални контрацептиви и съдържащите псевдоефедрин лекарства могат да имат подобен страничен ефект. Ако ги приемате постоянно само смяната им с друг клас медикаменти ще позволи подобряване на състоянието.


Докато за хормоналните проблеми лечението е с медикаменти и хормони, то за причини като синдрома на Рейно и вибрационната болест процедурите са по-скоро поддържащи и като цяло съвпадат с превенцията и профилактиката.

Живачната интоксикация се лекува със съответните хелатори на живачните йони.

Преките остри студови травми и измръзвания се лекуват с топли бани ако са по-леки.

Тежките и средно тежки измръзвания налагат болнично лечение в клиника специализирана в лечението им.

При най-тежките измръзвания може да се стигне до ампутация на пръст/пръсти на краката.

По материали на: Ken Zafren, MD, Consulting Staff, Providence Alaska Medical Center; Clinical Assistant Professor, Department of Surgery, Division of Emergency Medicine, Stanford University, Scott H Plantz, MD, FAAEM, Research Director, Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, Mount Sinai School of Medicine; Francisco Talavera, PharmD, PhD, Senior Pharmacy Editor; Steven L Bernstein, MD, Vice-Chair, Academic Affairs, Department of Emergency Medicine, Newark Beth Israel Medical Center; Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, Mt Sinai School of Medicine.