вторник, 15 април 2014 г.

Промени в Кодекса на труда и ЗЗБУТ

В брой 27 на Държавен вестник от дата 25.3.2014 г влязоха в сила промени в Кодекса на Труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, които засягат всички колеги работещи в службите по трудова медицина и като органи по здраве и безопасност при работа.

Първата може би най-незначителна промяна е отмяната на чл.408 от КТ с което отпада нуждата от ревизионна книга.

Другите промени в КТ засягат:
1. отчитането на извънредния труд - вече ще става само веднаж годишно до 31.01 на следващата година.
2. Обучението и стажовете ще стават вече само с трудов договор.

Промените в ЗЗБУТ засягат извършването на взривни работи и Правата и задълженията на членовете на КУТ и ГУТ.