неделя, 27 юни 2010 г.

Народната библиотека - chitanka.info.

Поради натоварването ни покрай декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ, не ни оставаше време за вестници, новини и четене изобщо.

Поради което сме изпуснали "акцията" на ГДБОП срещу рушителите на българската култура и съсипници на стожерите на нашето общество - издателите на булевардни боклуци пълни с печатни грешки и преводачески простотии, отпечатани на тоалетна хартия.

Да - става въпрос за "хакерите" и грабителите на авторските права - chitanka.info

Не знам за вас, но повечето тинейджъри покрай мен ако изобщо са прочели нещо през последните 5 години то е било онлайн.

Много от тях биха си купили книга само, ако вече са прочели нещо от нея или поне от същия автор.

Точно това вършеше НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА - просветна дейност, безплатна като старите читалища.

Средище на културата и място за изява на млади автори, които никога не биха могли да си позволят "народните" цени на нашите издателства.

Същите те и техните платени агенти се побояха да не би читателя български да развие вкус към качествените книги и да спре да им купува скъпите, грозни и зле преведени боклуци.

Остават три работни дни до крайния срок.

До 30 юни 2010 когато изтича крайния срок за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ от фирмите за 2009г. останаха само 3 работни дни.

Все пак това са три пълни дни, тъй като онлайн системата на ИА "Главна инспекция по труда" е направена добре.

За час и дата на подаване се приема момента на влизане на вашия подписан електронно файл в сървъра на инспекцията.

Т.е. часа и датата на служебния входящ номер който получавате веднага след пускането на файла.

От този момент "топката е в тяхното поле" и дори да имат възражения - срокът за подаване се счита за спазен.

Естествено при въпроси и възражения от тяхна страна ще трябва да спазите новия срок даден Ви от инспекцията.ВНИМАНИЕ!!! горното не е валидно за грешни, грешно подписани или грешно подадени фйлове. Тях системата ги отхвъля служебно и срока за правилното им подаване остава 30 юни 2010г.

вторник, 8 юни 2010 г.

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ - промени в подаването!

Съгласно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

Се правят следните съществени промени:

§ 1. В чл. 4, ал. 4 след думата „законен“ се добавя „или упълномощен“.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Т.е. от днес вече не е необходимо всеки собственик да има електронен подпис.

Декларацията може да се подава и от нас като служба по трудова медицина, с нашия електронен подпис!

Дочакахме!