сряда, 31 март 2010 г.

Промяна в Наредба № РД-07-2 от 2009г.

Излезе НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

промените са само две:
§ 1. В чл. 9, ал. 2 числото "9" се заменя с "8".
§ 2. В чл. 15, ал. 1 думите "при производство и леене на метали" се заличават.

Има и доста обширна поправка на НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ.

Целият текст на поправката може да видите тук.


вторник, 30 март 2010 г.

Нов списък на професионалните болести

Извинявам се на всички колеги от службите по трудова медицина за заглавието.
Зная, че правилното наименование е професионални заболявания.

Ето и новината - Международната организация по Труда (ILO) одобри нов списък с професионални болести считано от 25 Март 2010.
Той заменя стария списък приет още през 2002 година.
Списъка се използва от страните членки за превенция, статистика и компенсации на работещите.

Според МОТ/ILO, новият списък множеството вече признати или отдавна разпознати като професионлани болести и увреждания.

За пръв път обаче психичните и поведенчески разтройства са включени в списъка.

Във всички секции на списъка има и отворени позиции за заболявания, които не са включени в списъка, но връзката им с работата или условията на труд не подлежат на никакво съмнение.

След ратификацията на новия списък на професионалните болести страните членки ще започнат прилагането му.


петък, 19 март 2010 г.

Ти си терорист!

В блога на VELQN видях това немско порно.

Не се притеснявайте ако не разбирате немски - има английски субтитри.
Ако и английски не разбирате - то картинките са достатъчни. И много красноречиви.

За всички неразбрали - този път не става въпрос за трудова медицина ;-)

сряда, 10 март 2010 г.

Наредбата за декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ е обнародвана в ДВ

Наредба No 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на дек­ларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни уловия на труд на МТСП бе публикувана в ДВ бр.19 от 09.03.2010г.

Приложение 1 към наредбата съдържа формата на новата декларация.

Всички работодатели имат срок до 30 Юни 2010 да я подадат в областна инспекция по труда.

Декларцията съдържа въпроси за фактори на работна среда, ЛПС, оценка на риска, рискове и опасности на работните места и всичко това на цели 15 страници.(затова и не публикувам целия текст)

За сега можете да я видите на сайта на Държавен вестник.

Остава обещаната възможност декларацията да се подава по електронен път.

Служба трудова медицина Есперекс ще помогне на своите клиенти както с попълването, така и с подването на декларацията.

В точка 15 на деклрацията се декларира наличието на осигурено обслужване от регистрирана служба по трудова медицина.

Но колко от фирмите нямат такава или тя отдавна не съществува?

Колко от тях ще поемат риска да подадат декларация с невярно съдържание?

Ще видим.

петък, 5 март 2010 г.

Подписка до Парламента срещу Указание 24-00-7/25.02.2010 на НАП

С тълкувателно становище на Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, изразено в Указание с изх. № 24-00-7 от 25.02.2010 год. се предвижда дължимост за внасяне на осигурителни вноски за управителите на търговски дружества върху недоговорени и несъществуващи възнаграждения.
Разширителното тълкувание на тази правна норма (чл.6, ал 3 от КСО) в Указанието, поставя стотици хиляди коректни осигурители в ролята на закононарушители.
Получава се така, тъй като указанието е публикувано на Интернет страницата на НАП на 26 февруари 2010 година – последният работен ден на месец февруари, когато е и срока за деклариране и внасяне на осигурителните вноски за месец януари 2010 год.

Линк на петицията: http://bgpetition.com/podpiska_nap/index.html

вторник, 2 март 2010 г.

Дневник за проверките на ръчните електрически инструменти

Поради зададен въпрос на наш читател относно дневниците за проверка на ръчните ел. инструменти отговарям:

Съгласно чл. 416., ал. 1 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (Обн., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г. - в сила от 01.06.2005 г.) работодателят с писмена заповед определя лице или лица с трета квалификационна група от електротехническия персонал, които следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори и ежемесечно извършват визуални проверки на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения.

Резултатите от проверките се отразяват в специален дневник, който съдържа най-малко следните данни: дата на проверката, наименование на проверяваното изделие, фабричен (инвентарен) номер, резултат от проверката, име и подпис на проверяващия.

По смисъла на Правилника:
ръчни електрически инструменти са инструментите с електрическо захранване, които при работа се държат с ръце (ръка); към тях се отнасят ръчни бормашини, флексове, поялници и др.;
преносими електрически инструменти са инструментите с електрическо захранване, премествани по време на работа, без отсъединяване от електрическото захранване;
преносими лампи са лампите (нажежаеми или газоразрядни) в защитен корпус, окачвани или държани в ръка по време на работа
преносими трансформатори са трансформаторите за безопасно свръхниско напрежение или за защитно разделяне, с номинално захранващо напрежение не по-високо от 400 V, премествани по време на работа, без отсъединяване от електрическото захранване.От трансформатори за безопасно свръхниско напрежение обикновено се захранват преносими лампи, ръчни инструменти и други подобни. Към преносимите трансформатори се отнасят някои типове заваръчни трансформатори, зарядни устройства за акумулатори и др.

Няма изискване за прошнуроване и прономероване на Дневника.

Лицето, което извършва проверките, трябва да има трета квалификационна група, като за придобиването й се изискват:
1. знания по електротехника, теоретични и практически познания по електрообзавеждането;
2. ясна представа за опасностите и пораженията от електрическия ток при работа по електрообзавеждането;
3. знания по общите и специфични правила за безопасност, мерките за защита и ползването на предпазни средства;
4. знания по правилата за допускане до работа с наряд и способност за осъществяване надзор на лица с по-ниска квалификационна група;
5. практически умения за оказване на първа долекарска помощ на поразен от електрически ток.

Надявам се този кратък отговор да Ви е полезен.

Д-р Сербезов

понеделник, 1 март 2010 г.

Честита Баба Марта!

Много здраве и щастие на всички наши клиенти и читатели!

Д-р Сербезов