неделя, 16 януари 2011 г.

Подаването на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ - едно от задълженията на работодателя

Задълженията на работодателите по осигуряване на здраволсовни и безопасни условия на труд са многоброийни, но тук ще си позволя да цитирам само част списъка публикуван на сайта на ИА Главна инспекция по труда:

"Общите задължения на работодателя относно осигуряване на здра­вословни и безопасни условия на труд са установени в глава XIII на Ко­декса на труда и в Глава III на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

I. Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни ус­ловия на труд в обекти, производства, процеси, дейности, работни места и при работното оборудване още с проектирането, изграждането (реконструк­цията, модернизацията) и въвеждането им в експлоатация (чл. 3, ал. 2 ЗЗБУТ).

II. Работодателят е длъжен да подава годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година (чл. 15 ЗЗБУТ)..."

Ако не сте подавали декларация през миналата година (не я бъркайте с годишния финасов отчет за Агенцията по вписвания, или данъчната декларация),

Ако сте изпуснали срока през миналата година,

Ако просто сте започнали дейност през 2010г.

Сега е момента да изпълните задълженията си.

Срокът през 2011 година е само до 30 АПРИЛ.

Ако мислите, че до тогава има много време - помислете си пак.

Няма коментари:

Публикуване на коментар